• عواقب عدم دریافت الحاقیه شخص بیمه ثالث

در صورت افزایش دیه شخص ثالث چنانچه بیمه گذار الحاقی دریافت نکرده باشددرصورت بروز حادثه چگونه عمل خواهد شد؟

بطور کلی درصورتیکه مالی کمتر از مبلغ واقعی بیمه شده باشد در صورت بروز حادثه به همان میزان که کمتر بیمه شده است به همان نسبت از خسارت کسر خواهد گردید،بعنوان مثال :چنانچه دیه مندرج در بیمه نامه نود میلیون تومان باشد ولی بیمه قانونی یکصدو بیست ملیون تومان در نظر گرفته باشد درصورت عدم دریلفت الحاقی به همان نسبت از خسارت کسر خواهد گردید ،که در مورد اخیر چنانچه یکصد ملیون ریتومان خسارت وارد شده باشد بیست وپنج درصد کسر گردیده وهفتادو پنج ملیون تومان خسارت پرداخت خواهد گردید.درصورتیکه این شخص میتوانست با دریافت الحاقیه وبا پرداخت صد هزارتومان الحاقیه دریافت نماید

  • مدارک مورد نیازجهت صدورالحاقی بیمه شخص ثالث؟ 

مراجعه به نمایندگی صادر کننده بیمه شخص ثالث

ارائه بیمه نامه شخص ثالث

درخواست صدور الحاقی شخص ثالث

پرداخت وجه مابه التفاوت دیه

صدور وتحویل الحاقیه