چنانچه در اثر فعالیت تولیدی و کاری ، یا در هنگام ساختمان سازی یا انجام طرح های عمرانی یا انجام حرفه خود به اشخاص دیگر صدمه ای بزنید به موجب قانون مسئول جبران خسارات واقع می شوید و این به معنی بدهی ناخواسته ای است که به ناچار ملزم به ادای آن هستید .و ممکن است توان مالی لازم را نداشته باشید . بیمه های مسئولیت مدنی ،یاور شما در جبران چنین خساراتی است .

برخی از بیمه نامه هایی که توسط شرکت های بیمه عرضه می گردد :

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه
بیمه مسئولیت مدنی پزشکان ، پیراپزشکان و دارو سازان
بیمه مسئولیت مدنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی
بیمه مسئولیت مدنی مدیران ساختمان های مسکونی
بیمه مسئولیت مدنی مدیران استخر ها و اماکن ورزشی
بیمه مسئولیت مدنی دارندگان، نصابان و تعمیرکاران  آسانسور
بیمه مسئولیت مدنی آژانس های مسافرتی
بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل بین المللی