• بیمه بدنه چه خطرات و خساراتی را بیمه نمی کند؟

شرکت های بیمه، هنگام صدور بیمه نامه بدنه، برخی خسارات را بیمه نمی کنند. برای مثال اگر با وقوع شورش در خیابان های شهر، اتومبیل دچار خسارت شود جبران آن در تعهد بیمه گر نیست. اینگونه خسارات، با عنوان «خسارت های غیرقابل» جبران عبارتند از:

خسارت اتومبیل به علت جنگ، شورش، اعتصاب یا تهاجم – خسارت مستقیم و غیرمستقیم اتومبیل به علت انفجار هسته ای –  خسارت عمدی بیمه گذار، ذی نفع یا راننده به اتومبیل – خسارت اتومبیل حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی، مگر اینکه گریزنده، متصرف غیرقانونی اتومبیل باشد. – خسارت اتومبیل در حادثه ای که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده پدید آمده است.

خسارت ناشی از بکسل کردن اتومبیل –  خسارت وارده به وسایل و دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی اتومبیل که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد. –  خسارت اتومبیل به علت حمل بار بیش از حد مجاز –  خسارت اتومبیل در حالتی که راننده آن فاقد گواهینامه رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی او باطل شده باشد یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی برای رانندگی اتومبیل متناسب نباشد.

   » بعضی از این موارد را میتوان با پرداخت حق بیمه اضافی پوشش داد.

  •  حق بیمه بدنه بر مبنای چه عواملی معین می شود؟

دو عامل تعیین کننده حق بیمه در بیمه بدنه عبارتند از: «ارزش اتومبیل» و «نرخ حق بیمه». ارزش اتومبیل را خریدار بیمه اعلام می کند و نرخ حق بیمه انواع اتومبیل در « آیین نامه تعرفه بیمه بدنه اتومبیل» تعیین شده است.

اکنون، یک اصل بیمه ای تذکر داده می شود. طبق این اصل، اگر ارزش بیمه شده اتومبیل کمتر از ارزش واقعی آن در روز وقوع حادثه باشد خسارت وارده برمبنای نسبت این دو ارزش به یکدیگر یا بر مبنای «قاعده نسبی مبلغ بیمه» محاسبه و پرداخت می شود. برای مثال، فرض کنید که هنگام وقوع خسارت، ارزش واقعی یا معاملاتی اتومبیل در بازار 100 ریال باشد و این اتومبیل به ارزش 75 ریال بیمه شده باشد. اگر خسارت وارد شده، پس از کم کردن سهم بیمه گذار از خسارت و کسور دیگر،40 ریال تعیین شود خسارت قابل پرداخت به روش زیر محاسبه می شود: 40(خسارت معین شده) 75 (ارزش بیمه شده اتومبیل) ، 100 (ارزش واقعی اتومبیل)

  • آیا بیمه بدنه تخفیف در حق بیمه دارد؟

یک مزیت دیگر بیمه بدنه، در مقایسه با سایر انواع بیمه اموال این است که در موارد بیشتری امکان تخفیف در حق بیمه وجود دارد. برای مثال، یکی از این موارد تخفیف به خاطر نداشتن خسارت است. این تخفیف برای سال دوم، سوم و چهارم بیمه نامه به ترتیب 25 ، 35 و 45 درصد است و برای سال پنجم به بعد به 60 درصد می رسد. برای مثال اگر اتومبیلی چهار سال متوالی بیمه نامه بدنه داشته باشد و در این مدت خسارت نگرفته است در سال پنجم حق بیمه 100 ریالی آن، با اعمال 60 ریال تخفیف، فقط 40 ریال می شود.

  • آیا قدمت اتومبیل بر نرخ حق بیمه تاثیر دارد؟

در بیمه بدنه، نرخ حق بیمه بدنه تا سال دهم قدمت ساخت، یکسان است. این نرخ از سال یازدهم تا بیستم عمر اتومبیل، هرسال پنج درصد اضافه می شود. شرکت بیمه در مورد بیمه اتومبیل قدیمی تر، با توجه به وضعیت عمومی و فراوانی قطعات یدکی اتومبیل در بازار تصمیم گیری می کند.

  • آیا امکان خریداری غیرنقدی بیمه بدنه وجود دارد؟

شرکت های بیمه برای جلب مشتری، بیشتر انواع بیمه اموال و بیمه مسوولیت را به صورت غیرنقدی نیز می فروشند، بدون آنکه حق بیمه را اضافه کنند. در بیمه بدنه، قسمتی از حق بیمه معمولاً، نقدی دریافت می شود و باقیمانده آن بسته به تمایل دارنده اتومبیل در هشت یا چهار قسط دریافت خواهد شد.

  • آیا بیمه نامه بدنه اتومبیل را می توان به اتومبیل دیگری انتقال داد؟

بیمه گذار ممکن است پس از فروش اتومبیل خود مایل به انتقال بیمه نامه بدنه آن به اتومبیل جدید باشد. در این صورت، شرکت بیمه پس از کم کردن حق بیمه بدنه اتومبیل اول بابت مدت بیمه منقضی شده، مبلغ باقیمانده را از حق بیمه محاسبه شده برای اتومبیل دوم کم خواهد کرد. در حالت دیگر اگر او خواستار فسخ بیمه نامه بدنه اتومبیل اول شود مبلغ باقیمانده بابت بقیه مدت در بیمه نامه را دریافت می کند. در این حالت، شرکت بیمه حق بیمه بابت مدت بیمه منقضی شده را با نرخ حق بیمه در بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد کرد.

  •  منظور از «خسارت کلی» و «خسارت جزئی» چیست؟

در خسارت جزئی، کمتر از 70 درصد ارزش اتومبیل خسارت دیده است. منظور از خسارت کلی این است که بیش از 70 درصد ارزش اتومبیل خسارت دیده باشد.

  • آیا حق بیمه بدنه ارتباطی با نوع استفاده اتومبیل دارد؟

اتومبیل سواری کرایه و تاکسی تا میزان ۱۵۰ درصد و اتومبیل مخصوص آژانس، آموزش رانندگی و کرایه خطی به میزان ۱۰۰درصد بیش از اتومبیل سواری مشابه که استفاده شخصی دارد حق بیمه می پردازد.