اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و مقاطعه کاری از طرف بیمه گذار انجام شود:

  1. بلافاصله به وسيله تلفن و يا فاکس و متعاقباً به وسيله نامه مراتب را به بيمه گر اعلام دارد.
  2. تمام اقداماتی را که برای وی امکان دارد به منظور جلوگيری از گسترش دامنه زيان و خسارت به عمل آورد.
  3. وضع قسمتهای خسارت ديده را به همان حال حفظ کرده و به منظور رسيدگی در اختيار نماينده يا کارشناس بيمه گر قرار دهد.
  4. کليه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بيمه گر را تهيه و در دسترس او قرار دهد.
  5. در صورت فقدان يا خسارت معلول دزدی ساده يا سرقت يا شکستن حرز، مقامات انتظامی را مطلع ساز
  6. بيمه گر مسئول جبران خسارت يا مسئوليتی که ظرف چهارده روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده شده باشد، نخواهد بود.